Stadgar

[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column width=”2/3″][td_block_text_with_title custom_title=”Stadgar för föreningen Whitlogg”]

Antagna på årsmötet 2018-12-18

§1 Namn på förening
Föreningens namn är Whitlogg.

§2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningens form och oberoende
Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

§4 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att producera en skoltidning.

§5 Räkenskapsår
Räkenskapsåret omfattar tiden mellan den 1 januari till 31 december.

§6 Medlemskap
Till medlem kan antas varje person som vill verka för föreningens ändamål och som betalar in eventuell medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen gör en skriftlig anmälan till föreningen. En person som inte betalar eller gör en skriftlig ansökan under ett räkenskapsår räknas det året inte som medlem.

§7 Utträde av medlem
Medlem som önskar att inte längre vara medlem i föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. En medlem som under innevarande år inte har förnyat sitt medlemskap räknas inte heller längre som medlem.

§8 Uteslutning av medlem
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den allvarligt skadar
föreningen, motarbetar föreningens intressen, inte betalar medlemsavgift till föreningen eller bryter mot föreningens stadgar. Medlem kan tills vidare bli avstängd av styrelsen av anledningar som angetts ovan. Avstängd medlem måste diskuteras under följande årsmöte. Antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen ur föreningen.

§9 Föreningens styrelse
Endast föreningsmedlem kan utses till styrelseledamot eller ordförande. Föreningens styrelse ska bestå av ordförande samt minst två och högst åtta övriga ledamöter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av årsmötet för tiden från ordinarie årsmöte till slutet av det ordinarie årsmötet som hålls ett år därefter. Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista,
bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. En styrelseledamot kan inte samtidigt ha posten som revisor eller valberedare.

§10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den ledamot/de ledamöter styrelsen beslutar om.

§11 Ordinarie årsmöte
Årsmöte ska hållas årligen senast fem månader efter räkenskapsårets slut, alltså senast den 30 maj.

Styrelsen beslutar vilken tid och på vilken plats årsmötet ska hållas. Kallelse till årsmöte ska utfärdas av styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte för att vara behörigt.

På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av mötesjusterare som vid behov även är rösträknare
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
7. Fastställande av röstlängd
8. Presentation av verksamhetsberättelse för året som gått
9. Presentation av ekonomisk berättelse för året som gått
10. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
13. Eventuella propositioner (förslag från styrelsen) och motioner (förslag från medlemmar)
14. Val av styrelseordförande och -ledamöter
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller eventuell revisor anser att det krävs eller då minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det. Den som krävt extrainsatt årsmöte har möjlighet att sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Rösträtt
Vid årsmöte äger varje närvarande medlem en röst. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt, ej gäster eller andra närvarande.

§14 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan endast göras på årsmöte eller extra årsmöte. För att stadgeändring skall kunna ske måste det ha angivits i kallelsen till årsmötet eller det extra årsmötet att fråga om stadgeändring kommer att behandlas. Fråga om ändring av stadgarna måste godkännas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på årsmötet för att anses vara giltig.

§15 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Vid årsmötet måste minst fyra femtedelar av de röstberättigade deltagarna rösta för en upplösning. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen skall föreningens skulder betalas innan kvarvarande tillgångar fördelas i enlighet med årsmötets beslut.

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image height=”130″ size=”contain” media_size_image_height=”302″ media_size_image_width=”500″ image=”177″][/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]

Comments are closed.

No comments yet.

× Close

Pin It on Pinterest